"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Feb 27, 2019

Get a cell in CSV file with chilkat MFC C++

int row;
const char* m = (LPCTSTR)m_inputCSV;//convert Cstring to const*char;
    const char* ishow ="";
const char* text = "";
const char* iweight = "";
int n = csv.get_NumRows();
for (row = 0; row <= n - 1; row++) {
text = csv.getCell(row, 2);
if (*m == *text)
{
ishow = csv.getCell(row, 4);
iweight = csv.getCell(row, 3);
break;
}

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript