"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Feb 27, 2019

Get a cell in CSV file with chilkat MFC C++

int row;
const char* m = (LPCTSTR)m_inputCSV;//convert Cstring to const*char;
    const char* ishow ="";
const char* text = "";
const char* iweight = "";
int n = csv.get_NumRows();
for (row = 0; row <= n - 1; row++) {
text = csv.getCell(row, 2);
if (*m == *text)
{
ishow = csv.getCell(row, 4);
iweight = csv.getCell(row, 3);
break;
}

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript