"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 26, 2019

Cắt chuỗi từ cuối lên đầu

CString str("GH96-11759AC610-P3000160");
string strGoc(str);
char strPass[40];
int size = str.GetLength();
string strCanlay;
strCanlay = strGoc.substr(str.GetLength() - 4, str.GetLength() - 1);
MessageBox(strCanlay.c_str());

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript