"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 26, 2019

Cắt chuỗi từ cuối lên đầu

CString str("GH96-11759AC610-P3000160");
string strGoc(str);
char strPass[40];
int size = str.GetLength();
string strCanlay;
strCanlay = strGoc.substr(str.GetLength() - 4, str.GetLength() - 1);
MessageBox(strCanlay.c_str());

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript