"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Apr 27, 2019

Hiểu thế nào là hàm Return trong C++


Bạn đi mua bánh mì, đưa tiệm bánh mì 10k, người ta đưa bạn ổ bánh mì.
Thì ổ bánh mì là giá trị trả về của hàm tiệm bánh mì… Và 10k là argument (tham số) của hàm.
Từ đó có thể xây dựng lại thành
int muabanhmi(int vnd) {
 int sobanhmi = vnd/10000; // 10k 1 ổ
 return sobanhmi;
}

int sobanhmidangco = muabanhmi(10000);
-> bây giờ bạn có 1 ổ bánh mì và nó được lưu trong biến sobanhmidangco
Hoặc bạn nhờ thằng bạn tính giùm phép cộng. Bạn đưa nó 2 số a và b. Nó trả lại kết quả a + b cho bạn.
Thì a+b là giá trị trả về của hàm nhờ_thằng_bạn_làm_phép_cộng với 2 tham số là a và b.
Hàm ko cần tham số cũng có giá trị trả về. Như hàm int main(). Nó return 0 để báo biết rằng ko có lỗi.
Hoặc gần gũi với ngoài đời hơn là bạn gọi thằng bạn, nó chào lại mình.
Thì lời chào lại là kết quả trả về của hàm hello_thằng_bạn. Bạn chỉ cần gọi nó là nó trả về giá trị, ko cần nhờ nó làm gì cả.
ví dụ
string hello_thang_ban() {
  return "hello huy";
}

string a = hello_thang_ban(); //gọi thằng bạn và nó trả về lại chuỗi "hello huy"

1 Post a Comment:

Unknown said...

cách giải thik hay qía

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript