"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Apr 9, 2019

So sanh hai mang trong C++

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
int matches = 0;

int Array1[] = { 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 0 };
int Array2[] = { 1, 22, 3, 44, 5, 66, 7, 88, 9, 10 };

for (int i = 0; i<10; i++) {
for (int j = 0; j<10; j++) {
if (Array1[i] == Array2[j]) {
cout << "Match " << ++matches << ": " << Array1[i] << endl;
}
}

}
system("pause");
return 0;

}

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript