"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

May 21, 2019

Thư viện Stack C++

Tham khảo: https://phattrienphanmem123az.com/lap-trinh-cpp-stl/cpp-stl-stack.html

– Là một loại container trong thư viện STL ( hiểu đơn giản là dạng thùng chứa dữ liệu)
– Nguyên lý cơ bản đó là vào sau thì ra trước, ông nào được push vào sau cùng, thì khi pop ông ấy sẽ ra trước (giống như xếp kiện hàng)
– Không có hàm truy cập từng phần tử  như hàm at() hay toán tử [] như vector hay array.

// stack.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include<iostream>
#include<stack>
using namespace std;
int main()
{
stack<int> stackData;
stackData.push(0);
stackData.push(1);
stackData.push(2);
stackData.push(3);

stack<int> stackData1;
stackData1.push(10);
stackData1.push(11);
stackData1.push(12);
stackData1.push(13);
//stackData.pop();
/*int size = stackData.size();
cout << size << endl;*/
stackData.swap(stackData1);
//cout << '\t' << stackData1.top();
while (!stackData.empty()){

cout << '\t'<< stackData.top(); //'\t' cach cac phan tu
stackData.pop();
}
//cout << '\n';
_gettch();
    return 0;
}

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript