"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

May 28, 2019

Tính kế thừa trong C++

Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng cho phép một lớp (class) có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức từ các lớp khác đã được định nghĩa. Lớp được kế thừa còn được gọi là lớp cha và lớp kế thừa được gọi là lớp con.
Vidu
///ham Cha
//MyParents.h

#include "stdafx.h"
#include<iostream>
#include"MyParents.h"
#include"baby.h"
using namespace std;

int main()
{
/*MyParents Parent;
Parent.xinchao();*/
baby son;
son.xinchao();
_gettch();
return 0;
}
//MyParents.cpp
#include "stdafx.h"
#include "MyParents.h"
#include<iostream>
using namespace std;


MyParents::MyParents()
{
}


MyParents::~MyParents()
{
}

void MyParents::xinchao()
{
cout << "Xin chao SW, Parents" << endl;
}


//ham con
//baby.h
#include "MyParents.h"
class baby:public MyParents
{
public:
baby();
~baby();
};

Ham Main

#include "stdafx.h"
#include<iostream>
#include"MyParents.h"
#include"baby.h"
using namespace std;

int main()
{
/*MyParents Parent;
Parent.xinchao();*/
baby son;
son.xinchao();
_gettch();
return 0;
}


0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript