"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

May 18, 2019

Vi du về hàm tách chuỗi trong MFC C++

string CReadDataDlg::tachchuoi(string strData)
{
string strNoSpace = " ";
for (int i = 0; strData[i]; i++)
{
if (strData[i] != ' ' && strData[i] != '\r' && strData[i] != '\n'
&& strData[i] != ':')
strNoSpace = strNoSpace + strData[i];
}
int iFindN;
iFindN = strNoSpace.find_first_of('N');
if (iFindN == -1)
iFindN = strNoSpace.find_first_of('n');

string str = strNoSpace.substr(iFindN + 3, strNoSpace.length() - 1);
int a = str.find_first_of('k');
string str1;
str1 = str.substr(0, a);

if (str1.length() > 0)
return str1;
return " ";
}
void CReadDataDlg::OnBnClickedOk2()
{

strTest = "Total : NET      0.1666192kg       abc       dlld";
MessageBox(tachchuoi(strTest).c_str());

}

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript