"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 6, 2020

Nghi vấn từ trong tiếng nhậtSTT Nghi vấn từ Nghĩa

だれ Ai
どなた Vị nào (kính ngữ của だれ)
いつ Khi nào
どこ Ở đâu
どちら Đâu. Đằng nào (Lịch sự của どこ)
どうして Tại sao
なに Cái gì
どのようにNhư thế nào
なんCái gì ( đi với )
10 いくら Bao nhiêu tiền
11 おいくつ Bao nhiêu tuổi ( Cách nói lịch sự, cho cấp trên người lớn tuổi)
12 なんさい Bao nhiêu tuổi ( cho bạn bè và người dưới)
13 どのくらい / どのぐらい Bao nhiêu lâu
14 なんじ Mấy giờ
15 なんで Bằng cái gì
16 どれ Cái nào
17 どう Thế nào
18 どんな Như thê nào
19 なんようび Thứ mấy
20 なんがつ Tháng mấy
21 なんねん Năm mấy
22 なんにち Ngày mấy
23 なんかげつ Mấy tháng
24 なんにん Mấy người
25 なんかい Mấy lần
26 なんがい Mấy tầng
27 なんぞく Mấy đôi ( đôi tất, đôi giày)
28 なんげん Mấy căn (nhà)
29 なんちゃく Mấy bộ (quần áo)
30 なんちゃく Mấy bộ (quần áo)
31なんぷん Mấy phút
32 なんびょう Mấy giây
33 なんしゅうかん Mấy tuần
34 なんまい Mấy tờ ( vật mỏng)
35 なんだい Mấy cái( máy móc)
36 なんばん Số mấy
37 なにじん Người gì
38 なにご Ngôn ngữ gì
39 なんこ Đếm chiếc
40 なんさつ Đếm mấy quyển sách
41 なんぼん Đếm bông (hoa, bút )
42 なんばい Đếm ly. Bát . chén
43 なんびき Đếm con
44 くれない Đỏ thẫm
nguồn:https://jes.edu.vn/cac-nghi-van-tu-de-hoi-trong-tieng-nhat

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript