"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 17, 2020

Code Đồng hồ đếm ngược thời gian cho Blogspot


<style type="text/css">
.times{text-transform:none;font-size:14px;padding-right:NONE}
#times-countdown{background:rgba(255,255,255,0);color:white;font-family:Oswald,Arial,Sans-serif;font-size:165%;text-transform:uppercase;text-align:left;font-weight:normal;padding:0 0 20px 0;border-radius:0px}
#demthoigian{max-width:100%;margin:2px auto;text-align:center}
span#countdown{margin:5px;border-radius:9px;padding:10px;text-align:center;background-color:none;background-image:url("https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQARtd88jv5qXCtjC7AcjDCYrsxNy7Vw94VlnRIlCIv7LDcCANfm3v0uC97XS4jZQtk7LnxGe6wLMbqGeBZHM_dfkZPdk5QbCY4qH7ijrY1I7ryN_9d3HdEWJ2XfhxXx62eaCG7w0Wx_g/s320/NHATKYTUOITRE.png");background-size:160px 50px;background-repeat:no-repeat;color:#6633CC;font-size:100%;font-weight:300;font-family:'Nove Cento'}
#times-countdown h2{font-size:20px;color:#034688;font-weight:300;text-align:center;padding:6;margin:15px}
</style>
 <div id='times-countdown'>
<h2>NGÀY THI BẰNG LÁI</h2>
     <div id='demthoigian'>
   <span id='countdown'/>
  </span></div>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// đặt ngày để bắt đầu đếm ngược, ở đây là 5-10-2020
var target_date = new Date("Oct 5, 2020").getTime();

// thêm biến cho các đơn vị thời gian
var days, hours, minutes, seconds;

//đặt id là countdown
var countdown = document.getElementById("countdown");

// cập nhật id "countdown" mỗi 1 giây
setInterval(function () {

    // thiết lập cho ngày giờ hiện tại và ngày kết thúc
    var current_date = new Date().getTime();
    var seconds_left = (target_date - current_date) / 1000;

    // tính ngày, giờ, phút và giây
    days = parseInt(seconds_left / 86400);
    seconds_left = seconds_left % 86400;
   
    hours = parseInt(seconds_left / 3600);
    seconds_left = seconds_left % 3600;
   
    minutes = parseInt(seconds_left / 60);
    seconds = parseInt(seconds_left % 60);
   
    // thiết lập cho biến countdown hiển thị ra ngoài
countdown.innerHTML = days + " <span class=\'times\'>ngày</span> " + hours + " <span class=\'times\'>giờ</span> "
  + minutes + " <span class=\'times\'>phút</span> " + seconds + " <span class=\'times\'>giây</span>";

}, 1000);
//]]>
</script>

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript