"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 17, 2020

Code Đồng hồ đếm ngược thời gian cho Blogspot


<style type="text/css">
.times{text-transform:none;font-size:14px;padding-right:NONE}
#times-countdown{background:rgba(255,255,255,0);color:white;font-family:Oswald,Arial,Sans-serif;font-size:165%;text-transform:uppercase;text-align:left;font-weight:normal;padding:0 0 20px 0;border-radius:0px}
#demthoigian{max-width:100%;margin:2px auto;text-align:center}
span#countdown{margin:5px;border-radius:9px;padding:10px;text-align:center;background-color:none;background-image:url("https://1.bp.blogspot.com/-W_0kpyr2txY/Xw_CaHb0dKI/AAAAAAAA2ps/SfowL3j_NrEEzcAyjX9avGcBYFHIpAPlACLcBGAsYHQ/s320/NHATKYTUOITRE.png");background-size:160px 50px;background-repeat:no-repeat;color:#6633CC;font-size:100%;font-weight:300;font-family:'Nove Cento'}
#times-countdown h2{font-size:20px;color:#034688;font-weight:300;text-align:center;padding:6;margin:15px}
</style>
 <div id='times-countdown'>
<h2>NGÀY THI BẰNG LÁI</h2>
     <div id='demthoigian'>
   <span id='countdown'/>
  </span></div>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// đặt ngày để bắt đầu đếm ngược, ở đây là 5-10-2020
var target_date = new Date("Oct 5, 2020").getTime();

// thêm biến cho các đơn vị thời gian
var days, hours, minutes, seconds;

//đặt id là countdown
var countdown = document.getElementById("countdown");

// cập nhật id "countdown" mỗi 1 giây
setInterval(function () {

    // thiết lập cho ngày giờ hiện tại và ngày kết thúc
    var current_date = new Date().getTime();
    var seconds_left = (target_date - current_date) / 1000;

    // tính ngày, giờ, phút và giây
    days = parseInt(seconds_left / 86400);
    seconds_left = seconds_left % 86400;
   
    hours = parseInt(seconds_left / 3600);
    seconds_left = seconds_left % 3600;
   
    minutes = parseInt(seconds_left / 60);
    seconds = parseInt(seconds_left % 60);
   
    // thiết lập cho biến countdown hiển thị ra ngoài
countdown.innerHTML = days + " <span class=\'times\'>ngày</span> " + hours + " <span class=\'times\'>giờ</span> "
  + minutes + " <span class=\'times\'>phút</span> " + seconds + " <span class=\'times\'>giây</span>";

}, 1000);
//]]>
</script>

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript