"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jan 17, 2021

Ghi chú (comment) và loại bỏ ghi chú (uncomment) HTML

 Theo: https://niithanoi.edu.vn/ghi-chu-comment-va-loai-bo-ghi-chu-uncomment-html.html

Comment là cách bạn có thể để lại nhận xét cho các lập trình viên khác (hoặc chính bạn) biết đoạn mã của bạn đang định viết để làm gì mà mà không ảnh hưởng đến kết quả đầu ra được hiển thị cho người dùng cuối.

 
Comment cũng là một cách đơn giản để làm cho code không hoạt động mà không phải xóa hoàn toàn.
 
Comment trong HTML bắt đầu bằng <!-- - và kết thúc bằng --->
 
Bạn có thể thao tác nhanh trong trình soạn thảo code của mình bằng việc bôi đen đoạn code hoặc đoạn văn bản và bấm tổ hợp phím Ctrl + /

 

Bài tập comment, uncomment trong HTML


? Hãy loại bỏ comment cho thẻ h1, h2 và p
? Chỉ loại bỏ comment cho thẻ h2

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript