"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 3, 2019

C++ Fix lỗi _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

Error C4996 'ctime': This function or variable may be unsafe. Consider using ctime_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details. ReadData c:\users\asus\desktop\readdata\readdata\readdatadlg.cpp 712

copy _CRT_SECURE_NO_WARNINGS vào ...0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript