"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 3, 2019

C++ Fix lỗi _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

Error C4996 'ctime': This function or variable may be unsafe. Consider using ctime_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for details. ReadData c:\users\asus\desktop\readdata\readdata\readdatadlg.cpp 712

copy _CRT_SECURE_NO_WARNINGS vào ...0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript