- Bạn hãy download bản IDM mới nhất từ trang chủ của IDM http://www.internetdownloadmanager.com về máy tính của bạn.
- Mở tập tin host tại địa chỉ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc bằng một chương trình soạn thảo nào đó như Notepad (với C:\ là ổ chứa HĐH.)
Thêm vào tập tin này 2 dòng sau rồi lưu lại.
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
- Cài đặt IDM.
- Đăng ký IDM với Key và First Name, Last Name và E-Mail bất kỳ.
- Chờ 1 lúc để IDM làm các việc mà nhóm lập trình IDM bắt nó làm.
- Vậy là IDM của bạn đã được đăng ký license "xịn" rồi, kô phải lo việc tìm thuốc thang gì nữa nhé