"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Dec 24, 2017

Hiệu ứng tuyết rơi cho website , blogger

Tham khảo >>


Đặt code này sau thẻ <body > trong phần chỉnh sửa HTML

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<style type="text/css">body{background:#f5465a;padding-bottom:150px}</style><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj1AVVCFo0OKMt8BClz8Ps2Z7BA0bvQnzfAPRrIj5ova2QRHlfrKvB9Ewu-u2Ti44T9soq6l9eCHV6LkMTuOsioDgIj_LYyQXA1lqA0LcEjI5ZB1u0_dpbDYfZJQMucFeM9DFIEXm36BA/s150/top-left.png"/><img style="position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBrXGpnf6eL0LD2wv2jwsBmmM-rCXDh3ggQ3BX44AFdYI3-oA1S1HwcJggLp5PP14w3ySWk-NyQWMKbMvIeUQsrYMopct1PouDvlhwUZeWTZ_tZV6oH9DxBMzqToytyaybH7QsPZIrGuw/s150/top-right.png"/><div style="position:fixed;z-index:9999;bottom:0;left:0;width:100%;height:104px;background:url(https://smartbb.googlecode.com/svn/trunk/dgm-footer.png) repeat-x bottom left;"></div><img style="position:fixed;z-index:9999;bottom:30px;left:30px" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiq2s_xannp0buv4d0qel73PqxRPLdhLd5Exgc24sUdS8irskHHbbSeIeqy1ZyzvpGk-CfXG_Iw7GB31qgUX3qXI7Nq6-2kPiytJetOWuDmWMN8lM7AFt7lL15KohD3sm30rMSjbQqyUN4/s180/bottom-left.png"/>');var no=100;var hidesnowtime=0;var snowdistance='pageheight';var ie4up=(document.all)?1:0;var ns6up=(document.getElementById&&!document.all)?1:0;function iecompattest(){return(document.compatMode&&document.compatMode!='BackCompat')?document.documentElement:document.body}var dx,xp,yp;var am,stx,sty;var i,doc_width=800,doc_height=600;if(ns6up){doc_width=self.innerWidth;doc_height=self.innerHeight}else if(ie4up){doc_width=iecompattest().clientWidth;doc_height=iecompattest().clientHeight}dx=new Array();xp=new Array();yp=new Array();am=new Array();stx=new Array();sty=new Array();for(i=0;i<no;++i){dx[i]=0;xp[i]=Math.random()*(doc_width-50);yp[i]=Math.random()*doc_height;am[i]=Math.random()*20;stx[i]=0.02+Math.random()/10; sty[i]=0.7+Math.random();if(ie4up||ns6up){document.write('<div id="dot'+i+'" style="POSITION:absolute;Z-INDEX:'+i+';VISIBILITY:visible;TOP:15px;LEFT:15px;"><span style="font-size:18px;color:#fff">*</span></div>')}}function snowIE_NS6(){doc_width=ns6up?window.innerWidth-10:iecompattest().clientWidth-10;doc_height=(window.innerHeight&&snowdistance=='windowheight')?window.innerHeight:(ie4up&&snowdistance=='windowheight')?iecompattest().clientHeight:(ie4up&&!window.opera&&snowdistance=='pageheight')?iecompattest().scrollHeight:iecompattest().offsetHeight;for(i=0;i<no;++i){yp[i]+=sty[i];if(yp[i]>doc_height-50){xp[i]=Math.random()*(doc_width-am[i]-30);yp[i]=0;stx[i]=0.02+Math.random()/10;sty[i]=0.7+Math.random()}dx[i]+=stx[i];document.getElementById('dot'+i).style.top=yp[i]+'px';document.getElementById('dot'+i).style.left=xp[i]+am[i]*Math.sin(dx[i])+'px'}snowtimer=setTimeout('snowIE_NS6()',10)}function hidesnow(){if(window.snowtimer){clearTimeout(snowtimer)}for(i=0;i<no;i++)document.getElementById('dot'+i).style.visibility='hidden'}if(ie4up||ns6up){snowIE_NS6();if(hidesnowtime>0)setTimeout('hidesnow()',hidesnowtime*1000)}
//]]>

</script>

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript