"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 3, 2019

Hướng dẫn cài đặt thư viện Open CV

Vd : Open Camera trên Visual

#include <opencv/cv.h>
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
using namespace std;
using namespace cv;

int main() {
VideoCapture cap(0);
if (!cap.isOpened())
{
cout << "no camera";
return -1;

}
while (true)
{
Mat frame;
cap.read(frame);
imshow("camera", frame);
if (waitKey(30) == 27) {
return 0;
}
}
}
0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript