"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 3, 2019

Hướng dẫn cài đặt thư viện Open CV

Vd : Open Camera trên Visual

#include <opencv/cv.h>
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
using namespace std;
using namespace cv;

int main() {
VideoCapture cap(0);
if (!cap.isOpened())
{
cout << "no camera";
return -1;

}
while (true)
{
Mat frame;
cap.read(frame);
imshow("camera", frame);
if (waitKey(30) == 27) {
return 0;
}
}
}
0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript