"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 23, 2019

Tách một CString lấy độ dài bất kỳ

// tach chuoi bat ky lay do dai do
CString str("GH96-11759AC610-P3000160");
char strPass[40];
char istr[11];
strcpy_s(strPass, CStringA(str).GetString());
for (int i = 0; i < 11; i++) {
istr[i] = strPass[i+20];
}
CString str1 = CString(istr, 11);
MessageBox(str1);


0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript