"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 23, 2019

Tách một CString lấy độ dài bất kỳ

// tach chuoi bat ky lay do dai do
CString str("GH96-11759AC610-P3000160");
char strPass[40];
char istr[11];
strcpy_s(strPass, CStringA(str).GetString());
for (int i = 0; i < 11; i++) {
istr[i] = strPass[i+20];
}
CString str1 = CString(istr, 11);
MessageBox(str1);


0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript