"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

May 18, 2019

Vi du về hàm tách chuỗi trong MFC C++

string CReadDataDlg::tachchuoi(string strData)
{
string strNoSpace = " ";
for (int i = 0; strData[i]; i++)
{
if (strData[i] != ' ' && strData[i] != '\r' && strData[i] != '\n'
&& strData[i] != ':')
strNoSpace = strNoSpace + strData[i];
}
int iFindN;
iFindN = strNoSpace.find_first_of('N');
if (iFindN == -1)
iFindN = strNoSpace.find_first_of('n');

string str = strNoSpace.substr(iFindN + 3, strNoSpace.length() - 1);
int a = str.find_first_of('k');
string str1;
str1 = str.substr(0, a);

if (str1.length() > 0)
return str1;
return " ";
}
void CReadDataDlg::OnBnClickedOk2()
{

strTest = "Total : NET      0.1666192kg       abc       dlld";
MessageBox(tachchuoi(strTest).c_str());

}

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript