"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Aug 17, 2019

SQL SERVE- Tự động tăng row (identity) trong SqlCREATE TABLE STATUS_TABLE (
ID int IDENTITY (1,1) NOT NULL,
mDATE SMALLDATETIME,
mWEIGH REAL,
SN CHAR(30),
PRIMARY KEY (ID)
)
GO
INSERT INTO STATUS_TABLE(
mDATE,mWEIGH,SN
)
VALUES('2019-08-17 10:45:00','1.8','AUTOMATION')
GO
SELECT *FROM STATUS_TABLE
GO
INSERT INTO STATUS_TABLE(
mDATE,mWEIGH,SN
)
VALUES('2019-08-17 10:45:00','1.9','AUTOMATION')


// đặt lại giá trị identity = 1
DBCC CHECKIDENT ('STATUS_TABLE', RESEED, 0)

  • STATUS_TABLE” là bảng cần đặt lại giá trị identity.
  • “RESEEED” là từ khóa để đặt lại giá trị idenitty về giá trị mà ta mong muốn.
  • “0” là giá trị hiện tại là 0, và giá trị tiếp theo là 1.

THEO :
https://quantrimang.com/cac-kieu-du-lieu-trong-sql-server-148134
http://thuthuat.taimienphi.vn/cach-tao-kiem-tra-va-thay-doi-cot-identity-tren-microsoft-sql-server-31618n.aspx
https://ngohoangthien.com/lap-trinh/sql-server/dat-lai-gia-tri-identity-trong-sql-server

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript