"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Aug 17, 2019

SQL SERVE- Tự động tăng row (identity) trong SqlCREATE TABLE STATUS_TABLE (
ID int IDENTITY (1,1) NOT NULL,
mDATE SMALLDATETIME,
mWEIGH REAL,
SN CHAR(30),
PRIMARY KEY (ID)
)
GO
INSERT INTO STATUS_TABLE(
mDATE,mWEIGH,SN
)
VALUES('2019-08-17 10:45:00','1.8','AUTOMATION')
GO
SELECT *FROM STATUS_TABLE
GO
INSERT INTO STATUS_TABLE(
mDATE,mWEIGH,SN
)
VALUES('2019-08-17 10:45:00','1.9','AUTOMATION')


// đặt lại giá trị identity = 1
DBCC CHECKIDENT ('STATUS_TABLE', RESEED, 0)

  • STATUS_TABLE” là bảng cần đặt lại giá trị identity.
  • “RESEEED” là từ khóa để đặt lại giá trị idenitty về giá trị mà ta mong muốn.
  • “0” là giá trị hiện tại là 0, và giá trị tiếp theo là 1.

THEO :
https://quantrimang.com/cac-kieu-du-lieu-trong-sql-server-148134
http://thuthuat.taimienphi.vn/cach-tao-kiem-tra-va-thay-doi-cot-identity-tren-microsoft-sql-server-31618n.aspx
https://ngohoangthien.com/lap-trinh/sql-server/dat-lai-gia-tri-identity-trong-sql-server

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript